Lietuvių liaudies medžio raižiniai

tekstas: Vilma Kilinskienė

Medžio raižiniai  yra viena labiausiai paplitusių lietuvių liaudies kūrybos sričių, prilygstanti itin savitai liaudiškajai drožybai. Šie XVIII–XIX a. kūriniai turėjo gana stiprią įtaką XX a. profesionaliosios lietuvių grafikos raidai – A. Galdiko, V. K. Jonyno, A. Kučo, J. Kuzminskio, A. Makūnaitės, A. Skirutytės, A. Steponavičiaus, A. Surgailienės, V. Valiaus ir kitų kūrybai.

Liaudies meną lietuviškojo meno pamatu laikė ir M. K. Čiurlionis. Jį rinko, tyrinėjo ir sistemino ilgametis M. K. Čiurlionio galerijos direktorius profesorius P. Galaunė, 1927 m. inicijavęs pirmąją medžio raižinių parodą M. K. Čiurlionio galerijoje.

Nežinomas autorius. Švč. Mergelė Marija ir šv. Ona su Kūdikiu Jėzumi. ~ XIX a. Medžio raižinys. 26×34.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugoma daugiau nei 300 XVIII–XIX a. šia seniausia iškiliaspaudės grafikos technika atliktų kūrinių, kuriais buvo puošiami namų ir bažnyčių interjerai, kapų koplyčios, skrynių vidus. Nemažai šių trapių kūrinių sunaikino siautėję karai, gaisrai, tačiau dalis visgi pasiekė mūsų dienas.

K. Čiurlionio galerija 1924 m. iš Kauno meno mokyklos mokytojo dailininko Jono Janulio įsigijo vertingą Varšuvos spaustuvininko Zigmunto Lazarskio 1921 m. išleistą 62 egzempliorių lietuviškų ir lenkiškų medžio raižinių rinkinį, kurį sudaro nuo autentiškų XVIII–XIX a. raižybos lentų atspausti raižiniai. Rinkinyje vyrauja religinė tematika – vaizduojama Švč. Mergelė Marija, Kristaus krikštas ir nukryžiavimas, įvairūs šventieji, Rojaus sutvėrimas. Viename raižinyje pavaizduota gėlių kompozicija.

Nežinomas autorius. Rojaus sutvėrimas. ~ XIX a. Medžio raižinys. 39,2 x 32.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė

Kiti medžio raižiniai į muziejų pateko 1936 m., sujungus Valstybės ir Miesto muziejus, taip pat nemaža dalis rinkinio buvo rasta J. Buračo, A. Galdiko bei A. Jaroševičiaus inicijuotose lietuvių liaudies meno ekspedicijose. Didelė dalis muziejuje saugomų raižinių įgyta iš tuomečio Kauno meno mokyklos mokinio Kazio Varnelio ir Biržų krašto partizano Jurgio Štreitėno Štraito.

Nuo XVIII a. medžio raižiniai daugiausia buvo spaudžiami Žemaitijoje. Jų autoriai buvo dievdirbiai, škaplierininkai, bežemiai ir mažažemiai valstiečiai, kurie kopijuodavo maldaknygių tekstus ir šventųjų atvaizdus, dažniausiai neįamžindami nei savo pavardės, nei inicialų. Išliko tik kelių raižytojų pavardės: Kajetonas Grigalauskas, Stepas Jurevičius, Steponas Kuneika, Tomas Ostrauskas, Samuelis Stefanovas, Aleksandras Vinkus. Spaudos draudimo metais tekstiniai įrašai raižiniuose dažniausiai buvo rašomi lenkų kalba.

Kajetonas Grigalauskas. Sopulingoji Dievo Motina. XIX a. Medžio raižinys. 65.5×71,5.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė
Aleksandras Vinkus-Vitkauskas. Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija. XIX a. Medžio raižinys. 57×67,5.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė

Manoma, kad raižybos pagrindų raižytojai mokėsi Kretingos ir Žemaičių Kalvarijos vienuolynuose bei Vilniaus spaustuvėse ar tiesiog vieni iš kitų. Raižiniams naudojo nešakotų medžių lentas. Raižydavo abi lentos puses. Atspaustą vaizdą kartais spalvindavo. Didesnių formatų atvaizdai būdavo sudaryti iš keleto atskirai spaustų fragmentų. Kompozicijas pjaustinėdavo peiliukais arba kaldavo kaltukais, o spausdavo primityviu rankiniu būdu, lentą užtepdami dažais, o popierių prispausdami voleliu. Keliaudami į atlaidus, raižytojai neretai pasiimdavo ir klišes bei dažus, kad, pritrūkę atspaudų, galėtų čia pat vietoje jų atsispausti. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje greta atspaustų medžio raižinių saugoma ir vienintelė klišė – Stepono Kuneikos išraižyta lenta „Nukryžiuotasis“.

Nežinomas autorius. Bėgimas į Egiptą. XIX a. pr. Medžio raižinys. 26×34.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė

Temas liaudiškiesiems medžio raižiniams diktuodavo maldaknygių iliustracijos, paveikslėliai su šventųjų gyvenimo epizodais, Europos menininkų A. Diurerio, P. Rubenso, P. Veroneze’ės, R. van der Weydeno kūrinių kopijos, kurias jau XVII a. varyje graviruodavo Vilniuje dirbę užsienio meistrai. Tarp medžio raižytojų pamėgtų temų galima būtų išskirti Angelo Sargo, Rojaus sutvėrimo, Švč. Mergelės Marijos ir Jėzaus Kristaus gyvenimo epizodus, šventųjų atvaizdus, Paskutinio teismo scenas, 1858 m. blaivybės įvedimui Lietuvoje paminėti skirtus raižinius.

Nežinomas autorius. Blaivybės įvedimui Lietuvoje paminėti. XIX a. Medžio raižinys. 68 x 79.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė

Religinių siužetų gausoje retkarčiais pasitaiko ir viena kita gėlių kompozicija ar tapeto (abieciaus) raštų motyvas, bet tai tik pavieniai atvejai. Iš esmės XVIII–XIX a. liaudies medžio raižiniuose vyrauja išskirtinai religinė tematika.

Įdomu tai, kad greta lietuviams artimų ir įprastų Aušros Vartų Gailestingumo, Loreto ar Sopulingosios Dievo Motinos siužetų Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus liaudies medžio raižinių rinkinyje galima pamatyti ir rečiau Lietuvoje sutinkamų Hansfeldo, Okulicko, Ružanistoko, Zdieševo, Sokolsko Švč. Mergelės Marijos atvaizdų.

Nežinomas autorius. Dievo Motina iš Okulicko. ~ XIX a. Medžio raižinys. 29,5×34.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė
Nežinomas autorius. Loreto Dievo Motina su Kūdikiu. XIX a. Medžio raižinys. 58×74.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė

Dažnos Švč. Mergelės mokymo, Apreiškimo, Ėmimo į dangų ir karūnavimo scenos. Mėgtas ir Pietos – Dievo Motinos su mirusiu Sūnumi ant kelių – siužetas.

Nežinomas autorius. Pieta. ~ XIX a. Medžio raižinys. 19,5×29.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė
Švč. Nežinomas autorius. Mergelės Marijos auklėjimas. ~ XIX a. Medžio raižinys. 28,9×36,2.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė

Jėzaus gyvenimas raižiniuose vaizduojamas nuo gimimo iki mirties. Čia galima pamatyti ir išminčių pagarbinimo, ir Šv. Šeimos bėgimo į Egiptą bei grįžimo iš jo, ir Jėzaus krikšto, Paskutinės vakarienės, kankinimo, nukryžiavimo scenas. Itin dažnai sutinkami Jėzaus Nazariečio, Kristaus tarp kankinimo įrankių, kryžių nešančio Kristaus ir Nukryžiuotojo siužetai. Kituose raižiniuose Jėzus vaizduojamas kaip Pasaulio Išganytojas. Mėgtas ir Švč. Jėzaus Širdies (dažnai su su aplink vaizduojamais šv. Antanu Paduviečiu, šv. Kazimieru ir šv. Arkangelu Mykolu) siužetas.

Nežinomas autorius. Jėzaus krikštas. ~ XIX a. Medžio raižinys. 18,5 x 30,5.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė
Nežinomas autorius. Šv. Antanas Paduvietis. XIX a. Medžio raižinys. 26,4×34,8.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus XVIII–XIX a. liaudies medžio raižinių rinkinyje dažniausiai sutinkami šventieji – šv. Jurgis, šv. Ona, šv. Barbora, šv. Kotryna, šv. Elena, šv. Jonas Nepomukas, šv. Juozapas, šv. Antanas Paduvietis, šv. Kazimieras, šv. Mikalojus Mirietis, šv. arkangelas Mykolas, šv. Matas, šv. Petras ir šv. Paulius, šv. Jokūbas, šv. Pilypas, šv. Teklė. Rečiau ar išvis tik pavieniui sutinkami šv. Sofija su dukterimis, šv. Petronėlė, šv. Ignacas Lojola, šv. Apolonija, šv. Darata, šv. Marija Magdalietė, šv. Rozalija, šv. Laurynas, šv. Pranciškus Asyžietis, šv. Vincentas Fereras, šv. Vincentas Paulietis, šv. Judita, šv. Anupras atsiskyrėlis, šv. Agota.

Nežinomas autorius. Šv. Anupras atsiskyrėlis. 1836 m. Medžio raižinys. 20 x 30,7.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė

Kopijuojamais profesionaliojo meno pavyzdžiais medžio raižytojai sekė nedetaliai, sąlygiškai, todėl jų kūriniuose dominuoja liaudiška mitopoetika ir pirmykščio mąstymo archetipai. Jiems būdinga frontali kompozicija, plokštuminis, dekoratyvus vaizdo ar siužeto plėtojimas, stilizuotas piešinys, kresnos, neretai deformuotos figūrų proporcijos, statiška anatomija, schematiški judesiai. Spalvinėje ir ornamentinėje stilistikoje persipina primityvistinės ir barokizuotos bažnytinės dailės išraiškos formos, o psichologinė personažų charakteristika artimiausia liaudiškai pasaulėjautai. Taip savamokslis lietuvių raižytojas, nors ir neturėdamas profesionalaus meninio pasirengimo, savo kūriniuose sujungė senąją lietuvių pasaulėvoką, valstietišką folklorą su kanonizuotais krikščionybės vaizdiniais ir giliašakne europietiška kultūra.

Nežinomas autorius. Paskutinė vakarienė. 1836 m. Medžio raižinys. 29,7×37,6.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuosavybė
Skaitmeninių vaizdų autorius Edgaras Austinskas