Metafizinė mano genealogija

tekstas: Vytautas Vyšniauskas

/arba nereikalinga išpažintis…apie Justiną Marcinkevičių/

 

Kad galėtum atvirai kalbėti apie žmogų, kuris savo kūryba ir gyvenimu sugeba tavo sielos stygas užgauti iš kitos pusės – tarytum iš ten, kur neretai ir tau pačiam rodosi nepasiekiamai paslaptinga, – privalai turėti įžūlumo. Niekad nemokėjau sakyti komplimentų, nes tą daryti man visad atrodė tiek pat įžūlu, kiek ir įžeidinėti. Tačiau visuomet pavydėjau tiems, kuriems netrūksta pirmojo įžūlumo, ir nekenčiau tų, kurie nesikratė antrojo. Neapykantai įžūlumo nereikia. Tačiau maniškei reikėjo, nes labiausiai iš visų nekenčiau savęs.

Mano mirtis buvo tas įvykis, kurį planuoti patikdavo labiausiai. Sakoma, kad žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Dievo juokas buvo vienas pagrindinių motyvų planų neatidėlioti. Tačiau kol vieni planuoja, kiti miršta. Kai planavau gyventi, kasryt klūpėdamas prieš senelio tapytą Kristaus paveikslą, netekau tėvo – o kartu su juo numirė ir Dievas. Neabejojau, kad jis yra, kad niekur nedingo, tačiau nebegalėjau patikėti, kad jam rūpiu. Todėl kai planavau numirti, kasnakt per ašaras kalbėdamas su užmigti nepajėgiančia savo siela, kurią tuo metu įtariau neegzistuojant, sulaukiau ypatingo ryto. Vasario šešioliktosios ryto.

Kaip tik to, kurį numirė Justinas Marcinkevičius. Jis numirė tądien, kurią prasidėjo Lietuva, kurioje jis gimė, o gimė dieną prieš šventę, kuria prasidėjo ta Lietuva, kurioje jis numirė. Kaip žmogus jis gimė tarpukario Lietuvoje, o numirė šių laikų Lietuvoje, tačiau kaip poetas šių laikų Lietuvoje jis tik gimė, o tarpukario Lietuvoje – kaip tik numirė.

Gyvenimą apjungiančių datų prasmė negali būti išsemta nuotolių, kuriuos suvokiame tik per erdvės metaforas. Jos išsemia gyvenimą tik tiek, kiek apie datas mąstome laiko dimensijos neprijungdami prie erdvės. Taip mąstyti beveik ar net visai nemokame. Jeigu fizinį laiką suvokiame per erdvės metaforas (trumpas, ilgas, einantis), tai su metafiziniu laiku susiduriame visiškai anapus chronologijos. Tai yra pasaulis, kuriame nebegalioja jokios sienos, kur susikerta gyvųjų ir mirusiųjų pasauliai, ir kur įvyksta tikroji poezija, išėjusi ne tik anapus erdvės ir laiko, bet kartu ir anapus kalbos. Tai patirtis, kurią poetas užkoduoja eilėraštyje. Tokios patirties neturėjusieji yra bejėgiai tokį eilėraštį atkoduoti. Per kitą atpažinti save yra sunkiau, negu kitą per save paslėpti.

Tą rytą man buvo pranešta tokia patirtis. Jos mirtis svetimame kūne pranoko mano mirtį nuosavoje sąmonėje. Šios mirties įsisąmoninimas kažką pakeitė. Dešimtys mirčių, atėmusių artimiausius žmones, ir nė viena neišjudino taip, kaip šita: ji kitokia. Ji nieko iš manęs neatėmė, bet priešingai – davė.

Kartais kalbama, kad tikras poetas per savo gyvenimą gali parašyti tik keletą tikrai vertingų eilučių. Tačiau ar pagalvojame, kiek eilučių tikras skaitytojas per savo gyvenimą gali iš tiesų suprasti? Nemanau, kad šiuo klausimu skaitytojo galios viršija rašytojo galias.

Lyg naktį užkluptas žaibo nustėrau suvokęs eilučių in memoriam Justinui Marcinkevičiui prasmę. Netiesa. Aš jų dar nesuvokiau. Tai yra tos eilutės, kurios nutraukė mano planus nusižudyti, nes ligi šiol vis dar bandau jas suprasti. Dabar labai aiškiai suvokiu, kad žudytis nebereikės, nes to neįstengčiau nesupratęs šių eilučių, o jeigu pavyktų jas suprasti iki galo, tai jau būtų tolygu savižudybei.

Pirmą eilėraštį savo gyvenime parašiau 2010 metų gruodį. Tą patį lemtingą gruodį, kai poetas pargriuvo ant laiptų. Antrą eilėraštį savo gyvenime parašiau 2011 metų vasarį, iškart po poeto mirties. Jo gyvenimo pabaiga sutampa su mano kūrybinio kelio pradžia. Kreivas tas mano kelias, dulkėtas ir duobėtas. Tačiau jis atvedė į Jaunųjų filologų konkursą. Tai – vienas didžiausių įvykių mano gyvenime, be man svarbių žmonių ir pasiekimų, atvedęs į moksleivių vasaros akademiją su rašytojais. Ten susitikau su poetu Aidu Marčėnu, kurį, viso labo tik keletą kartų su juo kalbėjęs, laikau vienu didžiausių savo mokytojų ir autoritetų. Jis – metafizinis mano tėvas. Aiškumo dėlei reikia pasakyti, kad Jaunųjų filologų konkurso sumanytojas – Just. Marcinkevičius.

Kaip tyčia, pirmoji A. Marčėno paskaita prasidėjo nuo pastabos, kad krienai yra padaryti iš ašaros Dievo aky. Per kelias dienas iš tų ašarų išaugo metafizinės bulvės: nuo poeto antryt parašyto eilėraščio Arvydui Šliogeriui apie bulvę, esančia laiko formomis, iki Sigito Gedos, knisusio sapnus, kol per tuos dašuto keletas tiesos krešulių. Tų bulvių tiek užderėjo, kad visus paskesnius metus A. Marčėno poezijos augintas laukas sužydėjo filosofiniais žiedais – bulves jau kasiausi iš poetiškai prirodytos Bulvės metafizikos fragmentų. Šie buvo taip galingai jonizuoti, kad nusprendžiau mesti gyvenimą ir pradėti filosofijos studijas.

Taip A. Marčėnas tapo tiltu tarp poezijos ir filosofijos, kurį už vieno galo laiko Just. Marcinkevičius, o už kito – A. Šliogeris. Tarp šių gigantiškų krantų po tvirtu tiltu srovena laiko upė – ta, kuri vis primena metafizinę patirtį, kuriai kaip laidininkai talkininkauja tiek poezija, tiek filosofija, galiausiai abi prieš ją vienodai bejėgės.

Visa tai – giluminės patirtys, iš kurių kasdien lipdau save. Tų patirčių židinys – Just. Marcinkevičiaus mirties įvykis. Todėl poetas yra mano metafizinis senelis. Metafizinis grynų gryniausia prasme – artimiausias fizinis sąlytis su juo buvo galimas tik per kapo akmenį.

Iš tų žmonių, su kuriais neteko susidurti, niekas manęs žmogiškumo neišmokė labiau, nei Just. Marcinkevičius, niekas labiau už jį neišmokė branginti gyvenimą ir galų gale branginti tikėjimą, kurį buvau praradęs. Taip, Just. Marcinkevičius – didysis tarybų ateizacijos ideologas – sugrąžino man tikėjimą gyvenimu, o netrukus – ir Dievu. Toks, kuris su ašaromis akyse pasakoja apie savo vaikystės Kūčias, apie vaikiškai naivią bendrystę tarp žmogaus ir gamtos – toks yra poetas, kurį aš pirmiausia pažinau. Ir visų pirma dėl to, kad kaip tik toks yra gyvenimas, kurį pirmiausia pažinau. Dėl to, kad tokia buvo ašara, sunkiai toldavusi nuo mano akių poeto balso auroje.

Tačiau lieka viena neišmokta pamoka. Kuklumo pamoka. Jos taip ir nesugebėjo išmokti nei poeto gerbėjai, nei jo priešininkai…

* * *

nuotrauka: Iridijus Švelnys “Donoras”

Baisioji Pušis, kuri juokėsi… Kaip aš ją skaičiau, ko ji išmokė mane – jau gimusį anapus konteksto, kuriame ji parašyta? Pirmą kartą skaičiau nieko nežinodamas nei apie kūrinio parašymo istoriją, nei apie marksistinę estetiką. Kai numirė mano tėvas, aš penkeriems metams lioviausi domėjęsis gyvenimu. Knygomis irgi. Romas Staugaitis – pagrindinis apysakos veikėjas – patyrė panašią permainą: mirusio tėvo dienoraščiuose perskaitęs savo ne visai aiškių vakarietiškų meninių pažiūrų pasmerkimą patiria tarytum kunderiškai nepakeliamą būties lengvybę – apatiją, susitaikymą ir kartu dar didesnį prieštaravimą, kuriam priešintis nebėra jėgų, kuris tegali būti lengvai nuplautas sunkiu lietumi.

Mano tėvas, kurio beveik nepažinojau, t. y. blaivas tėvas, į mane prabildavo tarsi iš dienoraščių, užrašytų alkoholio nepasiektose sąmonės kertėse. Jo paties noru, kurį tegalėjau pripažinti po jo mirties, daviau pasižadėjimą ištrinti alkoholį iš savo gyvenimo. Kiek žadėjau jam gyvam esant, pažado netesėjau. Pernelyg menko pasiryžimo būta. Girtuoklis tėvas prašė manęs negerti, o abstinentas aš jo neklausiau. Tačiau pomirtinis, taigi ir metafizinis pažadas, tam tikras įsipareigojimas transcendencijai man tapo imperatyvu, diktuojamu iš vidaus. Skiemuo „ho“ vis dar tebėra įstrigęs mano gerklėje – tai mano imanentinis transcendentas, neapykantos pliūpsniais naikinantis likusius – „al“, „ko“ ir „lis“ – skiemenis. Perskaityti žodžiai, kuriais apysakoje buvo pasmerktas Romas, man kirto ne mažiau skaudžiai – kokie dar ten jaunimai, draugai ar laikai… Tai buvo vienas paskutinių smūgių, galutinai išmušusių alkoholį iš mano sąmonės.

Pasaulis nepasikeitė – pasikeičiau aš. Jau visai kitomis kojomis stovėjau ant to paties kieto pagrindo, o „žemė buvo tokia protinga, kad nesipriešino“. Supanti tikrovė mane skatino prisitaikyti gerti. Nesipriešinančią žemę aš suvokiau kaip tą tikrovę, kuri, skatindama prisitaikyti, nepajėgs pasipriešinti, jeigu nuoširdžiai jai nepaklusiu. Nebus jokio saulėlydžio, jei pesimizmą įveiksime darbu, jei darbu įveiksime realiame pasaulyje glūdinčias pesimizmo prielaidas. Kokia kreiva bebūtų išėjusi ta Pušis, kuri juokėsi, bet mane ji ištiesino. Nežinau, ar ji turėjo vesti į kairę, tačiau man ji uždarė bet kokius kelius į tą pusę.

Istorinis ir politinis meno kūrinio skaitymas, jei tik ignoruojami kiti jo aspektai, yra didžiausia meno suvokimo mažaraštystė. Galų gale tikras meno kūrinys kalba apie tai, kas laikinybėje yra amžina, todėl istorinis ir politinis, būdami svarbūs, iš principo negali būti svarbiausi dėmenys, kuriais vertinamas meno kūrinys, nes šiais aspektais kalbama veikiau apie tai, kas yra laikina amžinybėje.

Jaučiu, kaip vis stipriau kirba mintis, jog ši apysaka skatina konformizmą tik su būtina sąlyga, kad tu iš anksto žinai, jog ji skatina konformizmą. Kitaip tariant, jeigu tau nepasakys, kad ji skatina konformizmą, gali įtarti, jog niekada to ir nesužinotum. Maža to, nepatirtum ir atitinkamo poveikio – nejustum paskatų tapti konformistu. Pats tokių paskatų nejusdamas, stojausi prieš žmogaus prigimties konformizmą su visais kliedinčios sąmonės „juk reikia atsipalaiduoti“, „visi taip daro“ ir „juk reikia užsimiršti ar numalšinti skausmą“. Tai pušies juokas numarino alkoholį ir iš mirusiųjų mano sieloje prikėlė tėvą. O kas mes būtume, jei negalėtume susitaikyti su artimųjų mirtimi? Tiek fizine, tiek metafizine, kada numiršta draugystė ar meilė, numiršta ne kaip socialinė galanterija, o kaip kuolas, prie kurio pririšta tavo egzistencija. Gali bėgti paskui, save kaip kuolą įsikaldamas į mirtį. Žemė būtų tokia protinga, kad nesipriešintų. Tačiau tu neprivalai būti protinga žeme, kuri nesipriešina – juk gali būti tuo lietumi, kuris ją nuplauna.

Kitaip ir nebūčiau galėjęs suprasti. Dabar žinau, kad kitaip suprasti galima, tačiau nuolankiai tokios galimybės atsisakau. Ir pripažįstu, kad knyginė išmintis gali versti priešingą supratimo galimybę mąstyti kaip vienintelę teisingą ir užkoduotą paties autoriaus. Tačiau Arthuras Schopenhaueris labai teisingai pastebėjo, kad atsisakyti savo minčių dėl svetimos knyginės išminties yra tolygu išdalinti savo žemes kitiems vien tik tam, kad galėtum iš arčiau pasižiūrėti į svetimą žemę, kurioje pats nieko negalėsi veikti.

*

nuotrauka: Egidijus Bičkus “Ateis ir praeis”

Just. Marcinkevičiaus „Motina“ iš Publicistinės poemos, jei pakeistume ją „Tėvu“, veik tobulai aprašytų mano vaikystės patirtis ir apmąstymus. Tai yra nepaprastai tikra ir teisinga. Vien knygų pasauliuose gyvenantiems miesčionims to suprasti nepavyks niekada. Niekada! Jiems reikia įmantrių išvedžiojimų ir teorinių šablonų, kurie galėtų susivesti į vieną ar kitą ideologiją, kurią būtų galima apčiuopiamai priešpastatyti kokiai nors kitai. Tokia negatyvi tapatybė yra jų išlikimo garantas. Man tokios nereikia, kaip nereikia ir kiekvienam, kuriam gyvenimas eina pirmiau istorijos, o istorijos apmąstymas – pirmiau jos įvertinimo.

Kiekvienas geras kūrinys yra parašytas pagal užsakymą, kurį diktuoja patiriamas gyvenimas ir tavo sąžinė. Ir jei kieno sąžinė, ypač niekada nemačiusi sąlygų, kuriomis kitiems teko susitepti, manosi galėjusi likti švari, tai yra jos reikalas. Net jei ji pati to žinoti negali.

Nėra normalesnio žmogaus už tą, kuris, netekęs artimo žmogaus, kelia klausimus, kaip Dievas, sukūręs meilę, teisybę ir gyvybę, galėjo sukurti ir neapykantą, melą bei mirtį. Sunku tikėti, kai stebuklas, už kurį būtum padaręs bet ką, kai malda, kurią mokėjai geriau už abėcėlės tvarką, nutyla be jokio atsako.

Aš melsdamasis už tėvą – ant kelių, lauke, po virtuvės langu šaltą žiemos vakarą – praleidau daugiau laiko, nei skaitydamas protingas knygas apie augustiniškąjį voliuntarizmą ar tomistinę valios sampratą, apie Jamblicho principo sumanų panaudojimą Boecijaus Filosofijos paguodoje (beje, tai didžiai konformizmą propaguojantis kūrinys!) aiškinant valios veikimo subtilybes laiko ir amžinybės atžvilgiu, apie Alvino Plantingos laisvos valios gynimą, apie Gottfriedo Leibnizo teodicėją, apie neuromokslinį prigimtinės nuodėmės patvirtinimą ar dar kokią teologinę valios metafiziką. Palyginus su mirštančiu tėvu visa tai buvo tik tolimi neregimos tikrovės atšvaitai, kurie dar ilgai neturėjo jokios prasmės.

Vienintelė prasmė buvo naivus klausimas „kodėl“. Tas, kurį kelia visi, dėl kurio vieni žudosi ir iš kurio kiti juokiasi. Ir kartu jį lydintis nenoras klausytis galimų atsakymų. Vaikui parklupus prie artimojo karsto ir nebeturint jėgų atsikelti lieka dvi išeitys: arba paneigti ankstesnę tikrovę, idant galėtum gyventi toliau jau kitokiame pasaulyje, tarsi nieko nebūtų įvykę, arba įsisąmoninti praeitį ir dabartį iki giliausių sielos kerčių taip stipriai, jog pradėtum jų nekęsti ir galėtum susikurti kažką priešingo, ką būtų galima ateityje pastatyti kaip skydą prieš aną tikrovę.

Tikėjimas suteikia jėgų. Tačiau kartais jų reikia ir pačiam tikėjimui. Kartais nebeužtenka jėgų jų pačių dar daugiau sau suteikti. Juokingiausi yra tie, kas, patys galbūt nepatyrę to išsekimo, kai nebeužtenka jėgų tikėti, drįsta priekaištauti tiems, kas to daryti jėgų nebeturi. Ypač kai nebijo to pripažinti. Tas pat galioja ir su duona – bado nepatyręs nesuprasi, ką šis žodis, ką šis vaizdinys gali reikšti jos stokojančiajam. Sakralinės prasmės jis nepraranda ir tos duonos turint, jei tik kada nors jos yra trūkę.

Publicistinės poemos „Motina“ yra žiauriai teisinga. Ji kalba apie neteisybę, negailestingą likimą ir nepakeliamą būties lengvybę, užplūstančią mirties akimirką, net jei miršti ne tu. Kaip tik ši poema ilgą laiką buvo mano mėgstamiausia iš visų Just. Marcinkevičiaus poemų. Ji man leido su poetu dalintis neteisybės potyriu, graudžia bejėgyste ir nuosaikiu noru širdyje prakeikti visą pasaulį, visa tai sutelkiant į vieną ir tam tikslui patogiausią simbolį – Dievą.

Kaip tik tuo man ilgą laiką buvo Dievas – neapykantos krešuliu. Tačiau tik Just. Marcinkevičiaus dėka tas krešulys nenusilupo ir ilgainiui užgydė žaizdas, kurios šiaip jau būtų pražudžiusios jei ne mane, tai mane supusius žmones.

Be tikros patirties į tikrą kūrybą neįeisi – nei svetimą, nei nuosavą. Patyrę kritikai stokoja svarbiausio dalyko – kūrybos patirties. Ir tai labai gerai matosi – šviečia kaip kraujo dėmė baltoje staltiesėje. Matyt, ta dėme ten ir bus pietaujama…

* * *

Čia aptariau tik du kūrinius, kuriuose telpa be galo daug gyvenimo. Jie – bene labiausiai ideologiškai angažuojami. Taip, sakau: angažuojami, o ne angažuoti. Tačiau ne visa yra ideologizuota, kas išaugę tam tikroje ideologinėje terpėje. Reikia mokėti kalbėtis. Jeigu nori su poetu Just. Marcinkevičiumi pasikalbėti – tai kalbėkis. To galima išmokti. Jis net savo balsą paskolins. Tačiau nebūk naivus, geriau už autorių žinodamas klausimus, į kuriuos jis atsakinėja. Jei tavo tikslas tik ant jo paspjaudyti, tai jis nesipriešins. Tik nesitikėk, kad tau bus atsakyta.

O aš su savo metafiziniu seneliu kalbuosi nuolatos. Esu jam dėkingas. Esu jo kūrinys. Galbūt kreivesnis, nei būtų galima norėti, bet tiesesnis, nei būčiau buvęs kitu atveju. Tiesos krislai skaidrūs, bet ne pati jos versmė.

Ačiū, Justinai.

iliustracija: Jolita Bičkienė “Žvilgsnis”